Serbian English Russian
POČETNA O NAMA SISTEMI PROIZVODI REFERENCE DOWNLOAD KONTAKT
početna >> sistemi >> KOMUNALNE OTPADNE VODE

SISTEMI | KOMUNALNE OTPADNE VODE

Otpadna voda, komunalna i industrijska, direktno ugrožava kvalitet površinskih i podzemnih voda, a time i život čoveka i ostalih živih bića koja od vode zavise. Briga o otpadnim vodama postala je imperativ održivog razvoja u savremenom svetu.

Kombinacija tradicionalnih tehnologija i unapređenog tretmana
Garantovan kvalitet efluenta (na nivou tercijarnog tretmana):
* BPK < 5
* Suspendovane materije < 5
* Mutnoća < 2 NTU
Tercijarni tretman i sanacija postojećih, zastarelih postrojenja

Prednosti naših sistema:

Kompaktnost
Manja površina potrebnog građevisnkog prostora.
Manji obim građevinskih radova i prateće infrastrukture.

Modularnost
Fazna implementacija projekata većeg obima.
Mogućnost povezivanja nekoliko naselja i zajedničko
prečišćavanje njihovih otpadnih voda.

Ekonomičnost
Smanjeni troškovi gradnje i eksploatacije postrojenja.

Zdrava životna sredina
Sistemi su zatvoreni i ne vrše emisiju neprijatnih mirisa
i štetnih isparenja.

 

 

POSTROJENJA ZA TRETMAN TRETMAN KOMUNALNIH OTPADNIH VODA:

SewaClean 
Waste water tertiary Treatment Plants

POSEBNO IZDVAJAMO: